Giày standard

BV011

500,000

Giày cao cấp

XS000

680,000

Giày xuất khẩu

XK017L2

480,000

Giày đính hột

HT017N

680,000

Giày đính hột

HT017L2

680,000

Giày cao cấp

XS012H

680,000

Giày cao cấp

XS016L

680,000

Giày xuất khẩu

XK013L1

480,000

Giày đính hột

HT039L

680,000

Giày đính hột

HT026L3

680,000

Giày đính hột

HT007L1

680,000